Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html

Ogłoszenie o naborze: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kostomłotach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kostomłotach

 31.12.2018 r.

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO

PREZESA ZARZĄDU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KOSTOMŁOTACH

Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kostomłotach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kostomłotach

Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu.
Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać następujące wymagania:
a)wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
b)5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)co najmniej 3 – letnie doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w jednostkach organizacyjnie podległych;
d)korzystanie z pełni praw publicznych;
e)posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
f)nienaruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
g)niekaralność za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych;
h)stan zdrowia kandydata pozwalający na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarząd;
i)Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu musi przedstawiać gotowość podjęcia czynności zarządczych od dnia 1 lutego 2019 r.

2.Ograniczenia: Członkiem Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kostomłotach nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a)pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b)wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c)jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d)pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.


3. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

a)CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)”,
b) kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny zawierający koncepcję zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego na okres roku obrotowego, uwzględniająca aktualny i zamierzony status Spółki zgodnie z danymi wynikającymi z dokumentów Spółki – opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu,
c) odpisy dokumentów lub ich kserokopie poświadczone o ich zgodności z oryginałem -potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe;
d) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
e) inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.


4.Oferta powinna zawierać oświadczenie kandydata:

a)wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki z określeniem oczekiwań wobec Spółki z tego tytułu,
b)o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
c)o korzystaniu z pełni praw publicznych,
d)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
e)że nie toczą się żadne postępowania karne,
f) że stan zdrowia pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
g) o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016r. poz. 1721 ze zm.),
h) w przypadku kandydatów zasiadających z Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty - potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres,
i) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
j) o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu,
k) o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
l) oświadczenie, że:

I.nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
II. nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
III. nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
IV.nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
V. ego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.

Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, mogą być również poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kostomłotach którą należy przesłać na adres Spółki: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kostomłotach, ul. Średzka 10, 55-311 Kostomłoty.
Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kostomłoty ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty lub listownie (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu) zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kostomłotach o godz. 15.00.
Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.
Kandydatom, na ich żądanie zostaną udostępnione dokumenty związane ze Spółką określone w Regulaminie konkursu na Prezesa Zarządu w terminie do dnia składania zgłoszeń w siedzibie Spółki, pod warunkiem złożenia oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy pozyskanych informacji.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w zawiadomieniu przekazanym listownie, telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Rada Nadzorcza Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydata.
O wyniku postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kostomłotach. powiadomi kandydatów na piśmie.
W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.
W toku konkursu Rada Nadzorcza może prowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.
W wyniku konkursu Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kostomłotach wybierze Prezesa Zarządu.
Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu dostępny jest w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kostomłotach oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kostomłotach www.kostomloty.pl

 

Regulamin Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kostomłotach 

 

Załącznik do uchwały nr 3/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach w Sp. z o.o.

Regulamin konkursu określający zasady wyboru i trybu przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o.

§ 1
Regulamin konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu (zwany dalej: Regulaminem) określa:
1.Zasady wyboru kandydata na Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o. (dalej: „Spółka”),
2.Tryb przeprowadzenia wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu,
3.Warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu.
§ 2

1.Kandydata na Prezesa Zarządu Spółki wyłania w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, Komisja kwalifikacyjna (zwana dalej: Komisją), o której mowa w ust. 2.
2.Walne Zgromadzenie Spółki, którego funkcję jednoosobowo pełni Wójt Kostomłotów (zwany dalej: Wójtem), powołuje Komisję składająca się z 3 osób wymienionych w ust. 3.W skład Komisji wchodzą członkowie Rady Nadzorczej Spółki w liczbie 3 członków.
4.Wybór kandydata, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywany jest w drodze ogłoszonego przez Radę Nadzorczą konkursu.
5.Rada Nadzorcza, powołania na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki, wyłonionego w ramach konkursu kandydata dokonuje z chwilą uzyskania wyników postępowania kwalifikacyjnego.
6.Konkurs obejmuje dwie fazy: fazę wstępną (niejawna, formalna) i fazę właściwą (rozmowa kwalifikacyjna).
7.W toku jednego postępowania konkursowego można wyłonić tylko jednego kandydata na Prezesa Zarządu.
8.Oceny kandydatów dokonują członkowie Komisji indywidualnie, w oparciu o ustalone w niniejszym Regulaminie kryteria i skalę ocen.
9.W postępowaniu kwalifikacyjnym mogą również uczestniczyć inni przedstawiciele Zgromadzenia Wspólników na zasadzie obserwatorów.
§ 3

Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie konkursowe, określając w szczególności:
1)stanowisko członka Zarządu będące przedmiotem postępowania konkursowego,
2)treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania konkursowego,
3)termin i miejsce publikacji ogłoszenia,
4)zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
5)kryteria i skalę ocen.

§ 4

1.Ogłoszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kostomłotach (zwany dalej: Urząd) oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o. na portalu www.kostomloty.pl, www. zgk-kostomloty.pl, oraz w „Gazecie Średzkiej”.
2.Ogłoszenie powinno zawierać w szczególności:
1)firmę i siedzibę spółki,
2)stanowisko będące przedmiotem konkursu,
3)minimalne kwalifikacje wymagane od kandydatów,
4)termin i miejsce przyjmowania ofert kandydatów,
5)datę otwarcia ofert,
6)termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
7)zakres zagadnień, o których mowa w § 9 będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
8)termin, miejsce i sposób uzyskania przez kandydatów informacji o Spółce,
9)zakres informacji i oświadczeń, jakie powinny być zawarte w ofercie,
10)informację o możliwości zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§ 5

1.Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu:
1)może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymogi:
a)posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,
b)posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
c)posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnie podległych.
d)spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
e)zna zasady funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego oraz zasady nadzoru właścicielskiego w szczególności spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
f)posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje, w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki w szczególności:
doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej,
znajomość zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstw związanych z działalnością przedsiębiorstw o profilu spółki,
znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

2)nie może być osobą, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a)pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b)wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c)jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d)pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e)jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

2.Kandydat na Prezesa Zarządu, poza wymogami określonymi w ust. 1, powinien mieć wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstwa oraz zasad i przepisów prawa pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji a także szkoleń i rozwoju pracowników.

§ 6

1.Warunkiem udziału w postępowaniu konkursowym jest złożenie pisemnej oferty wraz z kompletem dokumentów, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym Regulaminie oraz ogłoszeniu w sprawie konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu.
2.Do oferty należy dołączyć:
a)cv,
b)kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny zawierający koncepcję zarządzania oraz rozwoju Spółki w warunkach otoczenia rynkowego na okres 3 lat, uwzględniająca aktualny i zamierzony status Spółki zgodnie z danymi wynikającymi z dokumentów Spółki – opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron znormalizowanego maszynopisu,
c)oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
d)odpisy dokumentów lub ich kserokopie poświadczone o ich zgodności z oryginałem -potwierdzające poziom wykształcenia, okres zatrudnienia i doświadczenie zawodowe,
e)zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
f)inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.
3.Oferta powinna zawierać:
a)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki z określeniem oczekiwań wobec Spółki z tego tytułu,
b)oświadczenie o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
c)oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
d)oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
e)oświadczenie, że nie toczą się żadne postępowania karne,
f)oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
g)oświadczenie o dopełnieniu lub nie podleganiu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017, poz. 2186 t.j.),
h)w przypadku kandydatów zasiadających z Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty – oświadczenie potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres,
i)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
j)oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu w celu wyłonienia kandydata na Prezesa Zarządu,
k)oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
1)oświadczenie że:
A.nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
B.nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
C.nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
D.nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
E.jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.

4.Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4, mogą być również poświadczone przez kandydata.
W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest obowiązany do przedstawienia Komisji oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
§ 7
1.Rada Nadzorcza może w każdym czasie, z ważnych powodów, zakończyć postępowanie konkursowe, bez wyłonienia kandydata.
2.W przypadku o którym mowa w ust. 1 Rada Nadzorcza powiadamia kandydata/ów o zakończeniu postępowania konkursowego.
§ 8

1.Termin przyjmowania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu konkursowym.
2.Komisja zbiera się w siedzibie Urzędu Gminy w Kostomłotach na pierwszym niejawnym posiedzeniu (faza wstępna) w celu zweryfikowania złożonych ofert niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania ofert.
3.Po otwarciu ofert i zapoznaniu się z danymi kandydatów członkowie Komisji składają pisemne oświadczenia o braku pokrewieństwa, powinowactwa, zależności służbowej, pozostawania z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności wobec składającego kandydaturę.
4.W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 członek Komisji zostaje wyłączony z postępowania a Przewodniczący Komisji występuje do Wójta o uzupełnienie składu Komisji.
5.Do uzupełnienia składu Komisji w związku z wykluczeniem jej członka, czynności Komisji zostają zawieszone a oferty kandydatów zostają zabezpieczone jako depozyt w siedzibie Urzędu.
6.Uzupełnienie składu Komisji o osobę wyłączną z postępowania może się odbyć bez zachowania parytetu osobowego określonego w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
7.W toku kolejnych czynności Komisja:
1)ustala ilość ofert, termin ich wpływu, podejmuje decyzje o odrzuceniu ofert złożonych po terminie zakreślonym w ogłoszeniu,
2)dokonuje weryfikacji ofert pod kątem ich zgodności z wymogami określonymi w Regulaminie oraz ogłoszeniu,
3)z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół, o którym mowa w § 11 ust. 2 (faza wstępna),
4)ustala wykaz kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej (faza właściwa),
5)oferty kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu konkursowym oraz złożone po upływie wymaganego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
6)dopuszczenie przez Komisję choćby jednego kandydata wystarczy do przeprowadzenia dalszego postępowania konkursowego.

 

§ 9

1.Komisja przeprowadza z kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, w toku której ocenia się w szczególności:
1)znajomość ustroju prawnego i działalności w praktyce spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem komunalnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
2)przedstawioną wizję rozwoju, ogólnego planu funkcjonowania i zarządzania Spółką biorąc pod uwagę przedmiot jej działalności,
3)znajomość zagadnień związanych z przedmiotem działalności Spółki,
4)znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem mieniem oraz kierowaniem zespołami ludzkimi,
5)znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej,
6)doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w jednostkach organizacyjnie podległych.
2.Jeżeli rozmowa kwalifikacyjna jest prowadzone w związku z wyłonieniem kandydata na Prezesa Zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas Prezesem Zarządu Spółki, Komisja dokonuje również oceny działalności kandydata za cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska a wynik oceny uwzględniany jest przy przydziale punktacji, zgodnie z ust. 3, 4 i 5.
3.Ustala się następujące kryteria oceny i skalę ocen rozmowy kwalifikacyjnej:
a)oceniana będzie znajomość zagadnień określonych w § 9 ust. 1 pkt 1÷5 – każde zagadnienie w skali od 0-30 pkt,
b)dodatkowo oceniane będzie doświadczenie zawodowe, w szczególności na stanowiskach kierowniczych, oraz doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach podległych organizacyjnie, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 zagadnienie w skali od 0-30 pkt.
4.Łącznie kandydat może zdobyć maksymalnie 180 pkt.
5.Oceny danego kandydata będzie dokonywać indywidualnie każdy z członków Komisji uczestniczący w postępowaniu, który może przyznać danemu kandydatowi za każde zagadnienie będące przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny.
- 10 pkt (przy liczbie 3 członków Komisji x 10 pkt x 6 zagadnień ocenianych = 180 pkt),

§ 10

Komisja sporządza zbiorczy zestaw ocen kandydatów na Prezesa Zarządu.

§ 11

1.Komisja ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje oraz posiadane uprawnienia związane z przedmiotem działalności Spółki.
2.Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)datę i miejsce przeprowadzenia poszczególnych czynności postępowania,
2)imiona i nazwiska osób przeprowadzających postępowanie,
3)ilość złożonych ofert,
4)termin ich wpływu,
5)oferty podlegające odrzuceniu złożone po terminie zakreślonym w ogłoszeniu,
6)listę kandydatów biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej (faza właściwa),
7)opis przeprowadzonych czynności,
8)ocenę wszystkich kandydatów,
9)podpisy członków Komisji.
3.O wyborze kandydata decyduje liczba zdobytych punktów. Kandydat, który uzyskał najwyższą ilość punktów jest zwycięzcą konkursu. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż jednego kandydata, Komisja wskazuje zwycięzcę konkursu po naradzie.
4.Informacja, o tym którego z kandydatów wybrano w konkursie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu zostanie podana przez Radę Nadzorczą do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kostomłotach i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o..

§ 12
Komisja powiadamia bez zbędnej zwłoki Wójta o wyłonieniu kandydata na Prezesa Zarządu, przesyłając równocześnie protokół z zakończenia postępowania konkursowego.
§ 13
Koszty przeprowadzenia konkursu ponosi Spółka.
§ 14

1.Rada Nadzorcza Spółki realizuje ustalenia zawarte w § 2 ust. 4.
2.Rada Nadzorcza może odmówić, z ważnych powodów, powołania na stanowisko Prezesa Zarządu kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym.
3.W przypadku rezygnacji lub niemożności powołania kandydata z największą ilością punktów na stanowisko Prezesa Zarządu z przyczyn obiektywnych leżących po stronie kandydata, dopuszczalne
jest powołanie kolejnego kandydata, który uzyskał największą ilość punktów w ramach odbytego konkursu z zastrzeżeniem wynikającym z § 12 albo powtórzyć postępowanie.
4.Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. Przed powołaniem przez Radę Nadzorczą oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania (w szczególności przedstawienie przez wyłonionego kandydata zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.
5.Rada Nadzorcza wydaje na podstawie podjętej uchwały komunikat o powołaniu nowego Prezesa Zarządu Spółki - załącznik nr 8.
6.Złożone przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane po zakończeniu postępowania konkursowego.
§ 15
Niniejszy regulamin będzie dostępny w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kostomłotach www.kostomloty.pl oraz Spółki www.zgk-kostomloty.pl.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf