BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna5,91%.256496
.Dane0,02%.1073
.Dane0,01%.234
.Dane0,30%.13106
.Urząd Gminy0,01%.257
.Gmina0,17%.7566
.Redakcja0,13%.5744
.Rada0,18%.7998
.Komisje0,16%.6762
.Uchwały Rady0,02%.880
.Pomoc0,11%.4626
.Uchwał nr I0,01%.256
.Uchwała nr I/1/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kostomłotach0,01%.295
.Uchwała nr I/2/02 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy w Kostomłotach0,01%.241
.Uchwała nr I/4/02 w sprawie ustalenia pracodawcy dla Wójta Gminy Kostomłoty0,01%.266
.Uchwała nr I/3/02 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kostomłoty0,01%.259
.Uchwała nr II/8/02 w sprawie określenia liczebności i składu osobowego stałych komisji Rady Gminy w Kostomłotach0,01%.223
.Uchwała nr IV/21/02 w sprawie zmiany Statutu Gminy Kostomłoty.0,01%.229
.Uchwała nr V/26/03 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.0,01%.291
.Uchwała nr VI/29/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kostomłoty, obejmujacego działki nr 593/53 i 113/6 obręb Piotrowice.0,01%.247
.Uchwała nr II/5/02 w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2002.0,00%.216
.Uchwała nr II/6/02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kostomłotach0,01%.229
.Uchwała nr II/7/02 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kostomłotach0,01%.243
.Uchwała nr III/10/02 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/207/98 z dnia 25.03.1998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Kostomłoty0,01%.245
.Uchwała nr III/11/02 w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców wsi.0,00%.207
.Uchwała nr III/12/02 w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2002.0,01%.222
.Uchwała nr III/16/02 w sprawie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków na rok 2003.0,00%.206
.Uchwała ne III/17/02 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/142/97 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 21.02.1997r. w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania odpadów komunalnych.0,01%.228
.Uchwała nr IV/18/02 w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2002.0,01%.246
.Uchwała nr IV/20/02 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002r.0,01%.245
.Uchwała nr IV/22/02 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w jednostkach orga0,01%.252
.Uchwała nr V/23/03 w sprawie budżetu gminy Kostomłoty na rok 2003.0,01%.304
.Budżet0,01%.536
.Uchwała nr VII/41/03 w sprawie określenia kierunków działania Wójta Gminy Kostomłoty dot. uczestnictwa gminy Kostomłoty z Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych s.a.0,01%.221
.Uchwała nr VII/38/03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kostomłoty, obejmującego działki nr 481/8, 481/9, 481/10 obręb Piotrowice.0,00%.54
.Test0,00%.64
.Uchwała nr V/24/03 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Kostomłotach i sołtysów.0,00%.216
.Informacje podatkowe0,01%.220
.Rejestry i ewidencje0,15%.6407
.Sesje Rady0,15%.6482
.Zarządzenia Wójta0,02%.878
.Strategia rozwoju0,05%.2208
.Uchwała nr V/25/03 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/140/00 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 8.12.2000r. w sprawie przystąpienia gminy Kostomłoty do Stowarzyszenia "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej".0,01%.218
.Uchwała nr V/27/03 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kostomłotach na rok 2003.0,01%.248
.Uchwała nr V/28/03 w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach.0,01%.229
.Uchwała nr VI/30/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomloty na rok 2003.0,01%.237
.Uchwała nr VI/31/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kostomłoty za rok 2002.0,00%.119
.Uchwała nr VI/32/03 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kostomłoty absolutorium za rok 2002.0,00%.71
.Uchwała nr VI/33/03 w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2003.0,00%.83
.Uchwała nr VI/34/03 w sprawie zmiany nr XII/89/99 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 23.11.1999r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.0,07%.3078
.Uchwała nr VI/35/03 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/213/01 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 31.08.2001r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury.0,06%.2608
.Zarządzenia Wójta0,01%.234
.Statystyka0,11%.4779
.Zarządzenie nr 11/03 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy Kostomłoty na rok 2003.0,01%.296
.Zarządzenie nr 13/03 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach wydatków na rok 2003.0,01%.228
.Uchwała nr VI/36/03 w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/99 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 23.11.1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach.0,00%.51
.Informacje bieżące0,01%.217
.Wójt0,17%.7271
.Statut0,16%.6911
.Mienie0,15%.6588
.Podatki i opłaty0,01%.449
.Zagospodarowanie przestrzenne0,14%.6085
.Oświadczenia majątkowe0,00%.194
.Zarządzenie nr 25/03 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego ZUM w Kostomłotach.0,27%.11772
.Zarządzenie nr 26/03 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.0,02%.822
.Godziny urzędowania0,02%.900
.Zarządzenie nr 1/02 w sprawie powołanoia Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieczkowie.0,01%.268
.Ogłoszenie0,01%.279
.Informacje nieudostępnione0,15%.6431
.Pozostałe0,13%.5661
.Oferty inwestycyjne0,06%.2487
.Jednostki organizacyjne0,10%.4204
.Zarządzenie nr 22/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na realizację zadania - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Paździorno.0,01%.232
.Uchwała nr VII/40/03 w sprawie zmiany uchwały nr XII/92/99 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 23.11.1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostomłotach.0,01%.245
.Uchwała nr VII/39/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2003.0,01%.223
.Jednostki organizacyjne0,00%.187
.Uchwała nr VI/37/03 w sprawie zmiany uchwały nr XII/91/99 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 23.11.1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół w Kostomłotach.0,00%.207
.Spółki prawa handlowego0,00%.187
.Jednostki pomocnicze0,06%.2585
.Referat Spraw Obywatelskich0,13%.5573
.Referat Spraw Obywatelskich0,13%.5629
.Referat Finansowy0,10%.4544
.Oświadczenia majątkowe0,02%.858
.Przetargi0,02%.799
.Zarządzenie nr 23/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ZUM w Kostomłotach za I kwartał 2003r.0,22%.9641
.Informacje0,02%.722
.Informacje bieżące0,09%.4091
.Referat Rolny, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Komunalnym0,13%.5427
.Zarządzenie nr 15/03 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002.0,01%.282
.Uchwała nr III/13/02 w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2003.0,01%.225
.Referat Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Komunalnej i Melioracji0,11%.4859
.Referat Administracyjno - Organizacyjny0,10%.4551
.Budżet0,00%.174
.Ogłoszenie o przetargu0,01%.306
.Wyszukiwarka0,23%.10106
.Informacje bieżące0,67%.29107
.Ogłoszenie0,01%.220
.Oferty inwestycyjne0,04%.1520
.Uchwała nr IV/19/02 w sprawie zmiany uchwały nr III/13/02 Rady Gminy w Kostomlotach z dnia 6.12.2002r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2003.0,01%.242
.Uchwała nr III/15/02 w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej w roku 2003 od podatków stanowiących dochód budżetu gminy Kostomłoty.0,01%.343
.Uchwała nr III/14/02 w sprawie określenia wynagrodzenia w 2003r. dla sołtysów jako inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego oraz od posiadania psów - stanowiących dochod0,01%.281
.Uchwała nr II/9/02 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w Kostomłotach0,01%.230
.Zarządzenie nr 27/03 w sprawie wyznaczenia 20 czerwca 2003r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Kostomłotach.0,02%.1069
.Zarządzenie nr 24/03 w sprawie wygaśnięcia użytkowania wieczystego nieruchomości i przeniesienia własności budynków i urządzeń w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków: od nier0,01%.248
.Zarządzenie nr 21/03 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż działki budowlanej.0,01%.228
.Zarządzenie nr 20/03 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.0,01%.256
.Zarządzenie nr 19/03 w sprawie zmiany uchwały nr 80/209/01 Zarządu Gminy w Kostomłotach z dnia 19.10.2001r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.0,00%.173
.Zarządzenie nr 18/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2003.0,01%.222
.Zarządzenie nr 17/03 w sprawie wynagrodzenia kierownika GOPS w Kostomłotach.0,00%.216
.Zarządzenie nr 16/03 w sprawie wynagrodzenia dla kierownika ZGK w Kostomłotach.0,01%.226
.Zarządzenie nr 14/04 w sprawie wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum w 2003r.0,00%.215
.Zarządzenie nr 12/03 w sprawie planu finansowego ZGK w Kostomłotach na rok 2003.0,01%.220
.Zarządzenie nr 10/3 w sprawie zmiany uchwały nr 80/209/01 Zarządu Gminy w Kostomłotach z dnia 19.10.2001r. w sprawie powołania GKRPA.0,01%.226
.Zarządzenie nr 9/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ZUM w Kostomłotach za 2002r.0,00%.200
.Zarządzenie nr 8/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ZUM w Kostomłotach za IV kwartał 2002r.0,00%.209
.Zarządzenie nr 7/03 w sprawie nabycia gruntów pod przepompownię ścieków.0,01%.244
.Zarządzenie nr 6/02 w sprawie powołania i powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Obsługi Szkół w Kostomłotach.0,01%.239
.Zarządzenie nr 5/02 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów.0,01%.245
.Zarządzenie nr 4/02 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mieczkowie.0,00%.48
.Zarządzenie nr 3/02 w sprawie zmiany uchwały nr 80/209/01 Zarządu Gminy w Kostomłotach z dnia 19.10.2001r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.0,00%.42
.Zarządzenie nr 2/02 w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2002.0,00%.142
.Uchwała nr VIII/42/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomloty na rok 2003.0,00%.89
.Uchwała nr VIII/44/03 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla wsi Paździorno i dla wsi Wichrów.0,01%.315
.Uchwała nr VIII/48/03 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/93 Rady Gminy w Kostomlotach z dnia 21 maja 1993r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach.0,01%.295
.Uchwała nr VIII/47/03 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach.0,01%.399
.Uchwała nr VIII/46/03 w sprawie zmiany uchwały nr III/13/02 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 200r.0,00%.70
.Uchwała nr VIII/45/03 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/142/00 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 8 grudnia 2000r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Kostomłoty.0,01%.552
.Uchwała nr VIII/43/03 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.0,01%.307
.Zarządzenie nr 29/03 w sprawie powołania komisji przetargowej na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Wichrów oraz budowę sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do pompowni ście0,01%.365
.Zarządzenie nr 30/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za II kwartał 2003r.0,01%.321
.Zarządzenie nr 28/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2003.0,01%.333
.PRZETARG NIEOGRANICZONY - DOSTAWA I MONTAŻ OKIEN PCV0,01%.282
.Zarządzenie nr 31/03 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.0,00%.42
.Test0,01%.420
.Rejestr zmian17,63%.764578
.Zarządzenie nr 33/03 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kostomłoty za I półrocze 2003 roku.0,01%.351
.Zarządzenie nr 33/03 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kostomłoty za I półrocze 2003 roku.0,01%.345
.Zarządzenie nr 34/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2003.0,01%.266
.Uchwała nr IX/51/03 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich.0,01%.284
.Uchwała nr IX/52/03 w sprawie powołania zespołu opiniującego.0,01%.286
.Uchwała nr IX/55/03 w sprawie zmiany uchwały nr XII/89/99 Rady Gminy w Kostomlotach z dnia 23 listopada 1999r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.0,01%.296
.Uchwała nr IX/54/03 w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej gminy - sołectwa Sobkowice.0,01%.285
.Uchwała nr IX/53/03 w sprawie nabycia nieruchomości.0,01%.359
.Zarządzenie nr 36/03 w sprawie wyznaczenia 10 listopada 2003r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Kostomłotach.0,01%.400
.Zarządzenie nr 35/03 w sprawie kopiowania dokumentów.0,01%.258
.Uchwała nr IX/50/03 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Kostomłoty.0,01%.262
.Pozostałe0,15%.6308
.Zarządzenie nr 39/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2003.0,01%.331
.Zarządzenie nr 40/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomłoty na rok 2003.0,01%.315
.Zarządzenie nr 36/03 w sprawie wyznaczenia 10 listopada 2003r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Kostomłotach.0,01%.354
.Zarządzenie nr 38/03 w sprawie kopiowania dokumentów.0,01%.332
.Zarządzenie nr 37/03 w sprawie odwołania i powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Kostomłoty.0,01%.291
.Zarządzenie nr 35/03 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2004.0,01%.315
.Zarządzenie nr 42/03 w sprawie nabycia nieruchomości.0,01%.270
.Uchwała nr IX/49/03 w sprawie zmiany budżetu gminy Kostomloty na rok 2003.0,01%.374
.Zarządzenie nr 43/03 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach za III kwartał 2003r.0,01%.363
.Zarządzenie nr 42/03 w sprawie nabycia nieruchomości.0,00%.55
.Uchwała nr X/62/03 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Kostomłoty.0,01%.450
.Zarządzenia Wójta 20010,02%.869
.Zarządzenia Wójta z 2003 roku0,02%.958
.Uchwały Rady Gminy 20020,03%.1498
.Uchwały Rady Gminy 20030,04%.1672
.Uchwała nr X/63/03 w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działki nr 98 o powierzchni 700 m2 położonej we wsi Wichrów na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kostomłotach.0,01%.262
.Podatki i opłaty 2003r.0,01%.362
.Podatki i opłaty 20040,02%.1045
.Zarządzenia Wójta 20040,06%.2386
.Uchwały Rady Gminy 20040,06%.2672
.Rok 20020,02%.870
.Protokoły z sesji0,01%.297
.Rok 20020,03%.1094
.Rok 20030,02%.1039
.Rok 20040,03%.1349
.Budżet 20040,01%.237
.Budżet 20040,04%.1538
.Budżet 20030,02%.905
.Budżet 20030,01%.401
.Budżet 20030,02%.749
.Budżet 20030,01%.570
.Budżet 20030,01%.223
.Informacja o wyniku przetargu.0,01%.335
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU0,01%.382
.PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH0,01%.300
.INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU0,01%.284
.PRZETARG - LOKAL MIESZKALNY0,01%.336
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU0,01%.283
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO.0,01%.299
.OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 60 000 EURO.0,01%.429
.Rejestr spraw0,22%.9517
.Uchwały Rady Gminy Kostomłoty 2010 rok0,13%.5566
.ARCHIWUM PRZETARGI 2007-20100,06%.2656
.ZAPYTANIA OFERTOWE 20141,00%.43556
.ZAPYTANIA OFERTOWE 20141,00%.43554
.ZAPYTANIA OFERTOWE 20141,00%.43553
.PODATKI I OPŁATY W ROKU 20140,04%.1581
.Dane0,13%.5728
.Dane0,13%.5725
.Dane0,13%.5712
.Dane0,13%.5704
.Dane0,13%.5701
.Dane0,13%.5683
.Dane0,13%.5680
.Dane0,13%.5677
.Dane0,13%.5664
.Dane0,13%.5660
.Dane0,13%.5656
.Dane0,13%.5613
.Dane0,13%.5609
.Dane0,13%.5606
.Dane0,13%.5602
.Dane0,13%.5599
.Dane0,13%.5596
.Dane0,13%.5594
.Dane0,13%.5591
.Dane0,13%.5588
.Dane0,13%.5585
.Dane0,13%.5582
.Dane0,13%.5579
.Dane0,13%.5576
.Dane0,13%.5568
.Dane0,13%.5565
.Dane0,13%.5562
.Dane0,13%.5559
.Dane0,13%.5554
.Dane0,13%.5551
.Dane0,13%.5548
.Dane0,13%.5545
.Dane0,13%.5541
.Dane0,13%.5538
.Dane0,13%.5535
.Dane0,13%.5533
.Dane0,13%.5530
.Dane0,13%.5527
.Dane0,13%.5524
.Dane0,13%.5521
.Dane0,13%.5518
.PODATKI I OPŁATY W ROKU 20140,03%.1373
.PODATKI I OPŁATY W ROKU 20140,03%.1363
.INFORMACJA O REALIZOWANYCH PROJEKTACH0,02%.1040
.PODATKI I OPŁATY W ROKU 20140,02%.945
.PODATKI I OPŁATY W ROKU 20140,02%.943
.PODATKI I OPŁATY W ROKU 20140,02%.941
.PODATKI I OPŁATY W ROKU 20140,02%.937
.PODATKI I OPŁATY W ROKU 20140,02%.934
.PODATKI I OPŁATY W 2015 ROKU0,02%.813
.PODATKI I OPŁATY W ROKU 20140,02%.913
.ZAPYTANIA OFERTOWE 20160,20%.8721
.Uchwały Rady Gminy Kostomłoty 2016 rok0,04%.1640
.Uchwały Rady Gminy Kostomłoty 2010 rok0,08%.3550
.Podatki i opłaty 20140,02%.856
.Podatki i opłaty 20140,02%.855
.Podatki i opłaty 20140,02%.854
.Podatki i opłaty 20140,02%.853
.Podatki i opłaty 20140,02%.851
.Podatki i opłaty 20140,02%.841
.Podatki i opłaty 20140,02%.839
.KONSULTACJE, PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20180,02%.775
.KONSULTACJE, PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20180,02%.774
.KONSULTACJE, PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20180,02%.774
.KONSULTACJE, PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20180,02%.773
.KONSULTACJE, PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20180,02%.752
.KONSULTACJE, PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20180,02%.748
.KONSULTACJE, PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20180,02%.747
.KONSULTACJE, PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20180,02%.747
.KONSULTACJE, PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20180,02%.746
.KONSULTACJE, PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20180,02%.746
.KONSULTACJE, PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20180,02%.746
.KONSULTACJE, PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 20180,02%.746
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.94
.Rejestr zmian0,00%.91
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.100
.Rejestr zmian0,00%.69
.Rejestr zmian0,00%.87
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.117
.Rejestr zmian0,00%.77
.Rejestr zmian0,00%.89
.Rejestr zmian0,00%.73
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.106
.Rejestr zmian0,00%.57
.Rejestr zmian0,00%.115
.Rejestr zmian0,00%.59
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.94
.Rejestr zmian0,00%.51
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.98
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.68
.Rejestr zmian0,00%.70
.Rejestr zmian0,00%.83
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.53
.Rejestr zmian0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.97
.Rejestr zmian0,00%.54
.Rejestr zmian0,00%.67
.Rejestr zmian0,00%.88
.Rejestr zmian0,00%.66
.Rejestr zmian0,00%.62
.Rejestr zmian0,00%.96
.Rejestr zmian0,00%.62
.Rejestr zmian0,00%.64
.Rejestr zmian0,00%.73
.Rejestr zmian0,00%.85
.Rejestr zmian0,00%.89
.Rejestr zmian0,00%.91
.Rejestr zmian0,00%.76
.Rejestr zmian0,00%.22
.Rejestr zmian0,00%.81
.Rejestr zmian0,00%.9
.Rejestr zmian0,00%.86
.Rejestr zmian0,01%.383
.Rejestr zmian0,00%.72
.Rejestr zmian0,00%.99
.Rejestr zmian0,00%.107
.Rejestr zmian0,01%.384
.Rejestr zmian0,01%.437
.PRZETARGI GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI0,34%.14646
.Rejestr zmian0,01%.339
.Rejestr zmian0,01%.427
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,03%.1199
.Rejestr zmian0,03%.1198
.BUDŻET 20170,02%.738
.BUDŻET 20170,02%.738
.BUDŻET 20170,02%.736
.BUDŻET 20170,02%.736
.BUDŻET 20170,02%.734
.BUDŻET 20170,02%.734
.BUDŻET 20170,02%.733
.Rejestr zmian0,01%.378
.Rejestr zmian0,01%.389
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,08%.3589
.Rejestr zmian0,08%.3588
.Rejestr zmian0,01%.344
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,00%.8
.Rejestr zmian0,07%.3239
.Rejestr zmian0,07%.3238
.Rejestr zmian0,01%.310
.Uchwały Rady Gminy Kostomłoty rok 20180,02%.834
.Uchwały Rady Gminy Kostomłoty rok 20180,02%.829
.Uchwały Rady Gminy Kostomłoty rok 20180,02%.825
.Rejestr zmian0,00%.5
.Rejestr zmian0,00%.7
.Rejestr zmian0,01%.287
.DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WÓJT, KIEROWNIK0,01%.586
.DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WÓJT, KIEROWNIK0,01%.585
.DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WÓJT, KIEROWNIK0,01%.585
.DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO WÓJT, KIEROWNIK0,01%.584
.Rejestr zmian0,00%.190
.Rejestr zmian0,00%.175
.Rejestr zmian0,00%.191
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,06%.2532
.Rejestr zmian0,06%.2531
.Rejestr zmian0,00%.172
.Rejestr zmian0,00%.181
.ZARZĄDZENIA KADENCJA 2018-20230,10%.4421
.ZARZĄDZENIA KADENCJA 2018-20230,10%.4420
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,06%.2492
.Rejestr zmian0,06%.2480
.ZARZĄDZENIA KADENCJA 2018-20230,10%.4371
.ZARZĄDZENIA KADENCJA 2018-20230,10%.4356
.ZARZĄDZENIA KADENCJA 2018-20230,10%.4350
.ZARZĄDZENIA KADENCJA 2018-20230,10%.4346
.Rejestr zmian0,06%.2479
.Rejestr zmian0,06%.2479
.Rejestr zmian0,06%.2479
.Rejestr zmian0,06%.2479
.Rejestr zmian0,00%.2
.Rejestr zmian0,06%.2472
.Rejestr zmian0,05%.2382
.Rejestr zmian0,00%.129
.Rejestr zmian0,00%.174
.Rejestr zmian0,00%.150
.Rejestr zmian0,00%.146
.Rejestr zmian0,00%.128
.Rejestr zmian0,00%.177
.Oświadczenia majątkowe za rok 20190,01%.339
.Oświadczenia majątkowe za rok 20190,01%.338
.Oświadczenia majątkowe za rok 20190,01%.338
.Oświadczenia majątkowe za rok 20190,01%.337
.Oświadczenia majątkowe za rok 20190,01%.331
.Oświadczenia majątkowe za rok 20190,01%.330
.Oświadczenia majątkowe za rok 20190,01%.330
.Oświadczenia majątkowe za rok 20190,01%.329
.PRZETARGI GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI0,18%.7697
.PRZETARGI GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI0,18%.7696
.PRZETARGI GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI0,18%.7696
.PRZETARGI GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI0,18%.7695
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,04%.1729
.Rejestr zmian0,04%.1728
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,03%.1260
.Rejestr zmian0,03%.1259
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,03%.1244
.Rejestr zmian0,03%.1243
.Standardy Ochrony Małoletnich0,01%.316
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,02%.659
.Rejestr zmian0,02%.658
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,02%.653
.Rejestr zmian0,02%.652
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,01%.649
.Rejestr zmian0,01%.648
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,01%.646
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,01%.642
.Rejestr zmian0,01%.641
.Rejestr zmian0,00%.1