Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html

Wybory: Wybory Ławników

Informacja

Przewodniczącego Rady Gminy Kostomłoty

w sprawie uzupełniającego naboru kandydatów na ławników sądowych

na kadencję 2024 – 2027

   

Działając na podstawie art.168 ustawy z dnia 27 lipca 2021r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz.217 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego
we Wrocławiu wystąpił do Rady Gminy Kostomłoty  z wnioskiem o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników z Gminy Kostomłoty
do rozpatrywania spraw rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej w ilości – 2 osoby.

 Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat,

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)      nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia , do pełnienia obowiązków ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

 Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)      duchowni,

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)      funkcjonariusze służby więziennej,

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe,
zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkałych stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty (1-4), które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)      oświadczenie kandydata, że nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r.  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022r. , poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)      dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób.

 

KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁACZNIKI DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art.162 § 7 i § 8 ustawy).

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Urzędzie Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty,  pok. nr 2 w godzinach pracy Urzędu:  poniedziałek – czwartek   7:15 – 15:30, piątek 7:15-14:15.
Karty dostępne są również na stronie internetowej Gminy Kostomłoty – www.kostomloty.pl  oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości Formularz dotycząc zgłaszania kandydatów na ławników - Ministerstwo Sprawiedliwości - Portal Gov.pl (www.gov.pl) 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

UPŁYWA  18 GRUDNIA 2023r., O GODZ.15.30

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Gminy po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Kostomłoty

/-/ Agnieszka Śladowska

 

 

Pliki do pobrania:

1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika DOC

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika PDF

 

2. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika DOC

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika PDF

 

3. Oświadczenia- przestępstwo ścigane DOC

Oświadczenia- przestępstwo ścigane PDF

 

4. Oświadczenie władza rodzicielska DOC

Oświadczenie władza rodzicielska PDF

 

5. Zapytanie o udzieleni informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego DOC

Zapytanie o udzieleni informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego PDF

 

6. Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego DOC

Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego PDF

 

7. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych DOC

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych PDF

 

Dokumenty do pobrania:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych PDF
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-12-04 15:09:07)
rozmiar pliku: 155.9Kb
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych DOC
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-12-04 15:08:48)
rozmiar pliku: 28.9Kb
Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego PDF
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-12-04 15:07:57)
rozmiar pliku: 356.4Kb
Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego DOC
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-12-04 15:07:39)
rozmiar pliku: 32.1Kb
Zapytanie o udzieleni informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego PDF
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-12-04 15:07:13)
rozmiar pliku: 148Kb
Zapytanie o udzieleni informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego DOC
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-12-04 15:06:56)
rozmiar pliku: 35.5Kb
Oświadczenie władza rodzicielska PDF
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-12-04 15:06:18)
rozmiar pliku: 277.2Kb
Oświadczenie władza rodzicielska DOC
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-12-04 15:05:57)
rozmiar pliku: 20.1Kb
Oświadczenia- przestępstwo ścigane PDF
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-12-04 15:05:31)
rozmiar pliku: 201.1Kb
Oświadczenia- przestępstwo ścigane DOC
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-12-04 15:05:10)
rozmiar pliku: 19.7Kb
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika PDF
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-12-04 15:04:49)
rozmiar pliku: 554.8Kb
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika DOC
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-12-04 15:04:30)
rozmiar pliku: 33.5Kb
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika PDF
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-12-04 15:04:08)
rozmiar pliku: 195.9Kb
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika DOC
(wprowadził: Beata Mamczarz 2023-12-04 15:03:50)
rozmiar pliku: 53Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz