Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html

RADA SENIORÓW: Nabór kandydatów do Rady Seniorów

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO RADY SENIORÓW GMINY KOSTOMŁOTY

Wójt Gminy Kostomłoty ogłasza nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Kostomłoty.

Do kandydowania na członków Rady Seniorów zapraszamy aktywnych Seniorów, którzy zechcą reprezentować potrzeby i interesy osób starszych mieszkających na terenie Gminy Kostomłoty.

I. Rada Seniorów, powołana uchwałą nr XXVIII/227/20 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Kostomłoty  (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r., poz. 7050), reprezentuje potrzeby i interesy osób starszych, które mieszkają na terenie Gminy Kostomłoty. Rada zrzesza przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

 

II. Rada Seniorów składa się z 15 osób (z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 Statutu Rady Seniorów Gminy Kostomłoty), które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie Gminy Kostomłoty.

 

III. Kadencja Rady trwa 3 lata. Czas trwania kadencji liczony jest od pierwszego posiedzenia Rady Seniorów.

 

IV. Kandydatem na członka Rady może zostać:

1) przedstawiciel osób starszych posiadający poparcie co najmniej 15 osób starszych;

2) przedstawiciel podmiotów działających na rzecz osób starszych.

 

V. Osoba starsza posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kostomłoty może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. Udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi do Rady będzie skutkować unieważnieniem głosu poparcia. Poparcie jest udzielane przez złożenie podpisu pod formularzem zgłoszeniowym kandydata do Rady, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

VI. Podmiot udzielający poparcia kandydatowi do Rady może zgłosić swojego kandydata spośród swoich członków lub innych mieszkańców Gminy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Wyboru tego dokonuje uprawniony organ podmiotu działającego na rzecz osób starszych, w oparciu o funkcjonujące u niego regulacje.

 

VII. Nabór kandydatów prowadzony jest w terminie od dnia 13 stycznia 2021 r. do dnia 10 lutego 2021 r.

  

VIII. Zgłoszenie kandydatów do Rady powinno zostać dokonane na formularzu zgłoszeniowym. Formularz zgłoszeniowy wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady (załącznik nr 3 do ogłoszenia) składa się w Urzędzie Gminy Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Rady Seniorów Gminy Kostomłoty”.

IX. Zgłoszenie kandydatów do Rady podlega weryfikacji formalnej dokonywanej przez Wójta. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych. Zgłoszenie złożone po terminie, nie podlega rozpatrzeniu. Wójt wzywa do usunięcia zauważonych braków formalnych w terminie 7 dni od daty powiadomienia telefonicznego lub za pomocą poczty e-mail. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

 

X. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Urzędzie Gminy Kostomłoty – pokój nr 1 (sekretariat) oraz na stronie internetowej gminy www.kostomloty.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bipkostomloty.pl.

*  Osobą starszą w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. z 2015 r., poz.1705) jest osoba, która ukończyła 60 rok życia.

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 396 72 55.

 

zał. Nr 1 do ogłoszeniaFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO RADY SENIORÓW GMINY KOSTOMŁOTY, ZGŁASZANEGO PRZEZ PRZEDSTAWICIELA OSÓB STARSZYCH

zał. Nr 2 do ogłoszeniaFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO RADY SENIORÓW GMINY KOSTOMŁOTY,  ZGŁASZANEGO PRZEZ  PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU DZIAŁAJĄCEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH

zał. Nr 3 do ogłoszeniaOŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE DO RADY SENIORÓW GMINY KOSTOMŁOTY

 

UCHWAŁA NR XXVIII/227/20 RADY GMINY KOSTOMŁOTY z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Kostomłoty   

Dokumenty do pobrania:
UCHWAŁA NR XXVIII/227/20 RADY GMINY KOSTOMŁOTY z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Kostomłoty
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-01-12 14:57:15)
rozmiar pliku: 650.6Kb
ZAŁĄCZNIK NR 3 - RADA SENIORÓW
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-01-12 14:49:44)
rozmiar pliku: 33.5Kb
ZAŁĄCZNIK NR 2 - RADA SENIORÓW
(wprowadził: Beata Mamczarz 2021-01-12 14:49:17)
rozmiar pliku: 45.5Kb

drukuj pobierz pdf    

pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz