Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html

Dostępność: Deklaracja dostępności

                                                                                                                                     

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kostomłoty

 

Urząd Gminy Kostomłoty reprezentowany przez Wójta Gminy z siedzibą przy ul. Ślężna 2, 55‑311 Kostomłoty, NIP: 913-15-01-598, tel.: (+48 71) 31-70-283 poczty e-mail: gmina@kostomloty.pl adres strony internetowej orz bip http://www.kostomloty.pl/ http://bip.kostomloty.pl   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.kostomloty.pl   

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2006-12-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-20-03

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-03-03

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2023-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Test - European Internet Inclusion Initiative

https://validator.utilitia.pl z których wynika, że strona internetowa http://bip.kostomloty.pl    nie spełnia w pełni wymagań ww. ustawy.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wynik testu 6.8/10.

1)      dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne,

2)      serwis może zawierć dokumenty PDF, które powstały w wyniku skanowania obrazów,

3)      tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy,

4)      elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,

5)      możemy napotkać ogłoszenia w formacie jpg,

6)      pliki PDF, DOC, DOCX, XLS itp., redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

7)      nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,

8)      niewidoczne zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu za pomocą standardowych elementów wyboru (przyciski) przy wyświetlaniu zawartości bez elementów graficznych,

9)      brak na stronie komunikatów audiowizualnych,

10)  Mapy z zewnętrznych serwisów posiadają treści nie podlegające zmianom.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących, która umożliwia:

1)      powiększenie, pomniejszenie liter,

2)      strona posiada możliwość uruchomienia podwyższonego kontrastu, wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w górnej części strony w menu dostępności,

3)      występują podświetlane linki,

4)      mapa strony znajduje się w górnej centralnej części serwisu,

5)      menu strony umieszczone zostało po lewej stronie serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest powołany koordynator ds. dostępności Pan Tomasz Więckowski, adres poczty e-mail: tomasz.wieckowski@synergiaconsulting.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 693 337 954, tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności lub skargi na brak dostępności.

Każdy ma prawo:

1)      zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

2)      zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

3)      wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

1)      dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Wzór wniosku lub skargi można pobrać ze strony jednostki www.bip.kostomloty.pl zakładka Dostępność.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kostomłoty, Adres: Ul. Ślężna 2 55-311 Kostomłoty, E-mail: gmina@kostomloty.pl telefon: 713170283

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do budynku Urzędu Gminy w Kostomłotach zlokalizowane jest od Ślężnej. Wejście nie jest w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, występują bariery architektoniczne w postaci schodów. Występuje podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności wejścia do budynku

W drzwiach wejściowych znajduje się próg uniemożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim do budynku, drzwi wejściowe otwierane do siebie.

Przed wejściem głównym, po prawej stronie zamontowano dzwonek przywołujący pracownika urzędu do drzwi wejściowych w sytuacji kiedy z usług urzędu chce skorzystać osoba z niepełnosprawnością uniemożliwiającą jej bezpieczne wejście do budynku. Przywołanie pracownika stanowi o dostępności alternatywnej, dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Drzwi wejścia głównego są szerokie i umożliwiają swobodne wejście do budynku.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Drzwi wewnętrzne mają standardową szerokość futryny ok. 90 cm. szerokości, klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok. 113 cm wysokości od posadzki, kształt klamki tradycyjny – podłużny ukierunkowany w lewą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej. Drzwi są oznaczone cyframi arabskimi, cyfry nie są wypukłe.

Główne schody wejściowe, wewnątrz budynku, zostały wyposażone w poręcz z pochwytem rurowym. W budynku Urzędu nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd do pomieszczeń n kolejnych piętrach.

Pomieszczenia nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Nie ma toalet dla niepełnosprawnych. Brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a. Na parterze znajduje się wykaz informacji w zakresie poruszania się po budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wstępu do wszystkich pomieszczeń jednostki z psem asystującym bądź psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Urząd może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie o takiej potrzebie, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w Urzedzie z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Urzędzie, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się na adres jednostki, bezpośrednio do wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności lub za pośrednictwem tłumacza jeżyka migowego dostępnego w formie on-line kliknij w łącze po myślniku by połączyć z tłumaczem - tłumacza on-line

Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia. Zgłoszenie składane przez osobę uprawnioną po rejestracji w sekretariacie, przekazywane jest do wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności, który po uzgodnieniu terminu z osobom posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji pomocy.

Informacjedodatkowe

Urząd Gminy w Kostomłotach nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Ze względu na zabytkowy charakter siedziby i opiekę konserwatora zabytków wiele kwestii dostosowawczych, ingerujących w strukturę budynku, nie jest możliwych do zrealizowania.

 

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz