Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html
Strona główna » Opieka nad dziećmi do lat 3 » Procedura rejestracyjna
A A A

Opieka nad dziećmi do lat 3: Procedura rejestracyjna

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

 1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;
 2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Uwagi:
Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

 1. dla żłobka:
  1. decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
  2.  decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych
 2. dla klubu dziecięcego:
  1. decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
  2. pozytywna opinia Wójta Gminy Kostomłoty, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.


Wydanie decyzji PPIS/opinii Wójta Gminy Kostomłoty następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.

Wymagania sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925, rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000925.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustaw z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019r. poz. 1292 z póżn. zm.)  i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie gminy Kostomłoty, prowadzi Wójt Gminy Kostomłoty i publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Kostomłoty.

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Wójt Gminy Kostomłoty wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

 

Wójt Gminy Kostomłoty odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku, gdy:

 1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 5. uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji o zgonie podmiotu będącego osobą fizyczną;
 6. uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

 

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

 

Zmiany w rejestrze
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:
  1. nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  2. numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  3. miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  4. informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  5. liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
  6. informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 2. dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:
  1. informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
  2. adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
  3. liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
  4. wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.


Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

 

Opłaty:
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).

 

Wpłat można dokonywać;

 • W kasie Urzędu Gminy Kostomłoty
 • na rachunek bankowy gminy Kostomłoty: 92 9584 1106 2011 1100 0505 0003 BS Oleśnica O/Kostomłoty


W tytule opłaty należy wskazać odpowiednie oznaczenie:

 • wpis do rejestru żłobka;
 • wpis do rejestru klubu dziecięcego.


Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji .

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru  lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. u. z 2014 r. poz. 925 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368);
 4. Uchwała nr XIV/108/19 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 29 października 2029r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.


Wymagane wnioski i dokumenty:
Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ .


drukuj pobierz pdf    

wstecz