Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
BIP - Gmina Kostomłoty
Bip - Strona główna

Urząd Gminy

Konsultacje społeczne

Organy

Prawo lokalne

Podatki i opłaty »

Uchwały Rady »

Zarządzenia Wójta »

Budżet »

Sprawozdania finansowe

Zamówienia publiczne »

Archiwum przetargi »

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Organizacje pozarządowe »

Wolne stanowisko pracy

Opinie RIO/KONTROLE

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kostomłoty

Plany miejscowe

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Dziennik Urzędowy WD

Ewidencja działalności gospodarczej

Akty prawa miejscowego

Rejestr działalności regulowanej - odbiór odpadów

Działalność lobbingowa

Petycje

Opieka nad dziećmi do lat 3

Dostępność

Koordynator ds. dostępności

RADA SENIORÓW

Ochrona danych osobowych

Cyberbezpieczeństwo

Efektywność energetyczna Gminy

Standardy Ochrony Małoletnich

Rejestr Instytucji Kultury

walidacja css walidacja html

Urząd Gminy: Referaty i zadania UG Kostomłoty

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska:

 

1) Referat Promocji, Infrastruktury i Funduszy Zewnętrznych - PIFZ;

2) Referat Finansowy - F;

3) Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OSO;

4) Referat Inwestycji, Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - INROŚ;

5) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - POIN;

6) Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej - KGOP;

7) stanowisko kierowcy - konserwatora OSP – KOSP

 

Nadzór:

1. Wójt nadzoruje pracę Referatu Promocji, Infrastruktury i Funduszy Zewnętrznych oraz

samodzielnych stanowisk.

2. Skarbnik nadzoruje pracę Referatu Finansowego.

3. Sekretarz nadzoruje pracę Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich.

4. Zastępca nadzoruje pracę Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Skład referatów :

 

1. Referat Promocji, Infrastruktury i Funduszy Zewnętrznych:

1) stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy;

2) stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych;

3) stanowisko ds. infrastruktury drogowej;

4) stanowisko ds. zamówień publicznych.

2. Referat Finansowy:

1) Główny Księgowy;

2) stanowisko ds. księgowości urzędu gminy;

3) stanowisko ds. księgowości podatkowej;

4) stanowisko ds. księgowości – kasjer;

5) stanowisko ds. egzekucji należności pieniężnych i płac;

6) stanowisko ds. księgowości i egzekucji należności;

7) stanowisko ds. księgowości wymiarowej;

8) stanowisko ds. księgowości - kasjer - rozliczenie VAT.

3. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

1) stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej;

2) stanowisko ds. obsługi rady gminy;

3) stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych;

4) stanowisko zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;

5) stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego;

6) stanowisko informatyka;

7) stanowisko pracowników obsługi (sprzątaczka/sprzątaczka/ konserwator).

4. Referat Inwestycji, Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

1) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami;

2) stanowisko ds. planowania przestrzennego;

3) stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska;

4) stanowisko ds. budownictwa;

5) stanowisko ds. sieci technicznych uzbrojenia terenu;

6) stanowisko ds. gospodarki odpadami i EMUiA.

 

KOMPETENCJE:

Wójt realizuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz wynikające z innych aktów prawnych, a także zapewnia współdziałanie Urzędu z właściwymi organami władzy publicznej, a w szczególności z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Wójt pełni funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;

2) nadzorowanie realizacji budżetu Gminy;

3) podejmowanie czynności w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu Gminy;

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu;

5) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu;

6) wydawanie decyzji i innych aktów indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

7) udzielanie pełnomocnictw w sprawach należących do jego kompetencji;

8) przedkładanie Radzie projektów uchwał Rady;

9) wykonywanie innych zadań przewidzianych przez przepisy prawa.

Do zadań Zastępcy należy w szczególności:

1) zastępowanie Wójta podczas jego nieobecności przy kierowaniu bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentacji na zewnątrz;

2) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;

3) wykonywanie innych zadań wynikających z pełnomocnictw, upoważnień i poleceń Wójta.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i obiegiem informacji;

2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw przez pracowników oraz prawidłowej obsługi interesantów Urzędu;

3) nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

4) nadzorowanie i koordynowanie uczestnictwa pracowników w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych;

5) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;

6) nadzorowanie i realizowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów;

7) organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze;

8) nadzorowanie i organizowanie przebiegu służby przygotowawczej;

9) przeprowadzanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników;

10) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami;

11) przedkładanie propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;

12) nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia Rady oraz Komisji, w tym również projektów uchwał;

13) zapewnienie i nadzór w zakresie obsługi prawnej Urzędu i jednostek organizacyjnych;

14) wykonywanie innych zadań wynikających z pełnomocnictw, upoważnień i poleceń Wójta.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) prowadzenie rachunkowości jednostki oraz budżetu Gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

2) przekazywanie pracownikom samorządowym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu;

3) sporządzanie projektu rocznego budżetu Gminy i jej jednostek pomocniczych oraz przedkładanie go w obowiązującym terminie do zatwierdzenia;

4) dokonywanie bieżącej analizy realizacji budżetu Gminy i informowanie Wójta o bieżącej jego realizacji;

5) przygotowywanie propozycji zmian budżetu;

6) nadzorowanie sporządzania sprawozdawczości budżetowej;

7) organizacja i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji i informacji finansowej;

8) przygotowanie dokumentów dotyczących zaciągnięcia kredytów przez Gminę;

9) kontrolowanie i pomoc w nadzorowaniu działalności gospodarczej i finansowej prowadzonej w ramach Gminy i jednostek organizacyjnych;

10) przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji sytuacji finansowej Gminy.

 

ZADANIA REFERATÓW:

 

Referatu Promocji, Infrastruktury i Funduszy Zewnętrznych

 

1) działanie na rzecz rozwoju Gminy;

2) podejmowanie zadań związanych z promocją Gminy, w tym inicjowanie kontaktów i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz innymi instytucjami w zakresie promocji;

3) propagowanie wiedzy o Gminie, w tym walorów turystycznych i gospodarczych;

4) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w zakresie organizacji uroczystości i wydarzeń gminnych;

5) prowadzenie strony internetowej Gminy, Biuletynu Informacji Publicznej oraz portalu społecznościowego Gminy;

6) współpraca i kontakt z mediami oraz opracowywanie informacji prasowych;

7) opracowywanie i prowadzenie katalogu ofert dla potencjalnych inwestorów we współpracy z pracownikami Urzędu;

8) ocena realizacji przyjętych programów rozwoju Gminy, w tym m.in. strategii rozwoju Gminy oraz przedstawianie wniosków i propozycji ich korekt;

9) nawiązywanie, utrzymywanie i koordynacja współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

10) podejmowanie działań z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego;

11) podejmowanie działań na rzecz współpracy międzygminnej;

12) realizacja zadań wynikających z podpisanych umów i porozumień o współpracy zagranicznej oraz obsługa delegacji zagranicznych;

13) realizacja obowiązku udostępniania informacji publicznej;

14) realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;

15) monitorowanie funduszy zewnętrznych kierowanych do Gmin;

16) przygotowywanie i występowanie z wnioskami, w celu pozyskania funduszy na realizację zadań Gminy;

17) inicjowanie udziału Gminy w otwartych konkursach i programach, w celu ubiegania się o dotację z funduszy zewnętrznych;

18) współpraca z Urzędem Marszałkowskim oraz innymi instytucjami w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych oraz współpraca z merytorycznymi pracownikami

w przygotowywaniu wniosków;

19) zarządzanie projektami gminnymi współfinansowanymi ze środków zewnętrznych;

20) opracowywanie i aktualizacja programów niezbędnych w celu aplikowania o środki zewnętrzne;

21) sporządzanie sprawozdań dotyczących realizowanej inwestycji współfinansowanej lub finansowanej ze środków zewnętrznych;

22) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych od chwili złożenia wniosku do rozliczenia zadania;

23) koordynacja budowy, modernizacji i konserwacji lokalnej sieci dróg;

24) wykonywanie zadań związanych z ochroną p.poż.;

25) zapewnienie warunków bhp oraz pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w tym zakresie;

26) prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej;

27) prowadzenie spraw z zakresu reagowania i zarządzania kryzysowego;

28) organizacja i prowadzenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

29) prowadzenie rejestru zamówień publicznych;

30) przygotowanie dokumentacji przetargowej;

31) kontrola realizacji zamówień publicznych;

32) prowadzenie zaopatrzenia w materiały i urządzenia biurowe oraz materiały eksploatacyjne;

33) realizacja zadań w zakresie melioracji wodnych.

 

Referat Finansowy

 

1) wymiar, ewidencja podatku i opłat lokalnych;

2) pobór i egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych;

3) prowadzenia egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie tytułów wykonawczych;

4) przygotowanie projektów decyzji w zakresie odraczanie terminów płatności, rozkładanie na raty i umarzanie zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych;

5) wydawanie zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach z prowadzenia gospodarstw rolnych do KRUS, ZUS, GOPS oraz innych instytucji na prośbę interesanta;

6) windykacja należności z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu, użytkowania i dzierżawy terenów oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości;

7) prowadzenie rachunkowości w zakresie wykonania budżetu Gminy:

a) ewidencja należności podatkowych, opłat i innych dochodów (opłata skarbowa, dowody osobiste, odsetki),

b) ewidencja wydatków budżetowych;

8) koordynowanie prac związanych z planowaniem i opracowaniem projektu budżetu Gminy:

przygotowanie projektu zmian w budżecie;

9) opracowywanie zbiorczych planów finansowania inwestycji;

10) opracowywanie zbiorczych planów w zakresie wydatków budżetowych;

11) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz Urzędami Skarbowymi w celu zapewnienia sprawnego wykonania budżetu;

12) opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta powodujących skutki finansowe;

13) gospodarowanie funduszem płac, księgowanie i rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

14) obsługa finansowa zadań wynikających z układu wykonawczego budżetu;

15) sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonani budżetu w pełnym zakresie szczegółowości lub

w zakresie umożliwiającym bieżącą ocenę sytuacji finansowej Gminy oraz przedstawienie Wójtowi stosownych wniosków;

16) przygotowanie stosownych informacji dotyczących wykonania i zmian budżetu oraz przekazanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej;

17) analizowanie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy z wykonania budżetu pod względem formalno - prawnym i przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

18) kontrola jednostek podległych pod względem finansowo – księgowym;

19) kompletowanie dokumentów rozliczonych dotacji, zatwierdzonych przez referaty merytorycznie;

20) prowadzenie rejestrów sprzedaży towarów i usług, deklaracji podatkowych VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami;

21) współpraca z Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym i wszystkimi referatami merytorycznymi Urzędu oraz Regionalną Izbą Obrachunkową;

22) wykonywanie zadań zleconych na podstawie ustaw z zakresu administracji rządowej dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.

 

Referat Organizacyjny Spraw Obywatelskich

 

1) zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej Wójtowi, Zastępcy i Sekretarzowi oraz prowadzenie spraw kancelaryjnych w Urzędzie:

a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,

b) prowadzenie ewidencji korespondencji,

c) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu,

d) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

e) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

f) prowadzenie tablicy ogłoszeń,

g) obsługa centrali telefonicznej, poczty elektronicznej Urzędu i platformy ePUAP,

h) prowadzenie rejestru delegacji pracowników Urzędu,

i) organizacja obsługi interesantów;

2) zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjno – technicznej Rady, jej Komisji oraz Wójta jako organu Gminy, a w szczególności:

a) przygotowywanie materiałów na sesje i posiedzenia Komisji,

b) przekazywanie korespondencji do Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych,

c) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady oraz jej Komisji,

d) protokołowanie przebiegu sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań,

e) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń, innych postanowień Rady, Komisji i Wójta oraz ich przechowywanie,

f) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

g) prowadzenie rejestru skarg i wniosków w rozumieniu przepisów Kpa,

h) przyjmowanie oświadczeń majątkowych składanych przez Radnych oraz osoby zobowiązane do ich złożenia,

i) realizacja procedury związanej z wyborem ławników,

j) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów sołtysów i rad sołeckich;

3) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy;

4) ewidencja ludności (rejestr mieszkańców, rejestr wyborców);

5) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;

6) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;

7) przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych;

8) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji wojskowej;

9) wydawanie decyzji w sprawach konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzenia gospodarstwa rolnego, uznanie za jedynego żywiciela rodziny;

10) współdziałanie z organami wojskowymi;

11) prowadzenie rejestru wyborców;

12) współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

13) prowadzenie rejestracji stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego, przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze nazwiska, uznaniu dziecka i inne wynikające

z prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

14) wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

15) prowadzenie całokształtu spraw w zakresie przyznawania odznaczeń;

16) wydawanie zezwoleń na organizowanie zabaw publicznych;

17) wydawanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

18) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;

19) prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu, a w szczególności:

a) bieżąca obsługa, utrzymywanie sprawności oraz wprowadzanie modernizacji systemów informatycznych,

b) dokonywanie zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania,

c) prowadzenie bieżącego instruktarzu i szkoleń w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania,

d) zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu informatycznego, zapewnienie ciągłości eksploatacyjnej stanowisk komputerowych,

e) zapewnienie bezpieczeństwa sieci komputerowej i sporządzanie kopii bezpieczeństwa,

f) administracja serwerami pracującymi w Urzędzie,

g) pełnienie funkcji Administratora Systemów Informatycznych;

20) zapewnienie administracyjno-gospodarczej obsługi Urzędu, a w szczególności utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd Gminy oraz na zewnątrz budynku;

 

Referat Inwestycji, Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

1. Prowadzenie spraw w zakresie inwestycji i planowania przestrzennego, a w szczególności:

a) przygotowywanie materiałów i podejmowanie czynności niezbędnych do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b) sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

c) uzgadnianie projektów planów miejscowych z zainteresowanymi organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami,

d) udostępnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu i popularyzacja ich treści,

e) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego oraz oceny aktualności tego planu,

f) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego (w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,

g) przygotowanie projektów decyzji: o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; w sprawie renty planistycznej,

h) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków,

i) prowadzenie procesu scalania i podziału nieruchomości,

j) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego mienia komunalnego i obiektów użyteczności publicznej,

k) koordynowanie prac związanych z prowadzonymi inwestycjami, w tym remontami, prowadzonymi przez Gminę,

l) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych prowadzonych przez Starostę Średzkiego,

m) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie podziałów nieruchomości,

n) prowadzenie postępowania rozgraniczeniowego,

o) prowadzenie procedury dotyczącej wydawania decyzji w sprawie renty planistycznej i opłaty adiacenckiej.

2. Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieniem komunalnym, a w szczególności :

a) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,

b) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

c) gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy oraz sporządzanie planów wykorzystania gminnego

zasobu nieruchomości, przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,

d) zarządzanie lokalami komunalnymi i socjalnymi stanowiącymi własność Gminy,

e) nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Gminy,

f) sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych,

g) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,

h) ustanawianie trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej,

i) organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości,

j) oddawanie nieruchomości w dzierżawę, najem, użyczenie,

k) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,

l) wycena nieruchomości,

m) komunalizacja gruntów,

n) regulowanie stanów prawnych nieruchomości będących własnością Gminy (występowanie

z wnioskami o założenie ksiąg wieczystych, o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów,

ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych),

3. Prowadzenie spraw w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska, a w szczególności:

a) współdziałanie i koordynacja działań instytucji działających na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska,

b) zapewnienie planowego i wszechstronnego rozwoju rolnictwa w Gminie,

c) wydawanie decyzji środowiskowych,

d) udzielanie informacji producentom rolnym w zakresie rolnictwa związanych

z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,

e) prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej,

f) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,

g) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów i wymierzanie kar za samowolne ich usunięcie,

h) nadzór i koordynacja spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy,

i) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (w tym utylizacja odpadów),

j) prowadzenie spraw związanych z właściwym utrzymaniem wysypisk śmieci, wodociągów, kanalizacji i wywozem kontenerów,

k) realizacja spraw powierzonych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej,

l) programowanie i prowadzenie inwestycji związanych z zaopatrzeniem wsi w media,

m) prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi,

n) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów – EMUiA.

 

STANOWISKA SAMODZIELNE

 

Do zadań samodzielnych stanowisk należy w szczególności:

1) Pełnomocnik Wójta ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

b) utrzymywanie współpracy z jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,

c) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów niejawnych w Gminie,

d) realizowanie zadań określonych w Planie Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Gminy;

2) Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej:

a) organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych jednostek operacyjno-technicznych straży pożarnej z terenu Gminy,

b) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i szkoleń podległych jednostek OSP,

c) współdziałanie z Komendantem Powiatowym PSP w zakresie przygotowania OSP do działań ratowniczych,

d) współdziałanie z instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony p-poż. na terenie Gminy,


drukuj pobierz pdf    

wstecz